Všeobecné podmienky serveru Zlacnene.sk

Všeobecné podmienky serveru Zlacnene.sk

DEFINÍCIA

1. Server Zlacnene.sk (ďalej len Zlacnene.sk) - verejný webový server umožňujúci predovšetkým prezerať si ponuky obchodných reťazca.

2. Registrovaný užívateľ (ďalej len užívateľ) - osoba, ktorá svojou registráciou potvrdí súhlas s týmito pravidlami.

3. Prevádzkovateľ Zlacnene.sk (ďalej len prevádzkovateľ) - MAFRA, a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1328.

4. Fyzická, či právnická osoba inzerujúca na serveri Zlacnene.sk (ďalej len inzerent) - subjekt zadávajúci reklamu na webových stránkach servera, či v e-mailoch zasielaných užívateľom

 

REGISTRÁCIA

5. Každý užívateľ servera môže byť na serveri Zlacnene.sk v jeden okamih zaregistrovaný iba raz.

 

SÚKROMIE

6. vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov prevádzkovateľom, a to za nasledujúcich podmienok:

- Tento svoj súhlas udeľujem na dobu, kým nezruším svoju registráciu na Zlacnene.sk;

- Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov, kým svoj súhlas nezruším alebo nezruším svoju registráciu na Zlacnene.sk;

- Súhlasím so zasielaním reklamných oznámení prevádzkovateľa alebo tretích strán, kým svoj súhlas nezruším alebo nezruším svoju registráciu na Zlacnene.sk;

- Spracovanie všetkých údajov bude vykonávané v plnom súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

 

Prevádzkovateľ týmto informuje každého užívateľa - fyzickú osobu, ktorý poskytol prevádzkovateľovi svoje osobné údaje (najmä e-mailovú adresu) na spracovanie, o jeho právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb., tj. najmä o tom, že poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, že používateľ má právo prístupu k nim, a že má právo na odstránenie nevyhovujúceho stavu, na ich blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu a má právo pri porušení zákona sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) so žiadosťou o zabezpečenie nápravy, ako aj o ďalších právach vyplývajúcich z §§ 11 a 21 tohto zákona.

 

Štandardne prevádzkovateľom spracovávané údaje sú e-mailová adresa a IP adresa, z ktorej došlo k registrácii. Údaje sú používané len na účely poskytnutia užívateľom dopytovanej služby a to vrátane profilovania za účelom lepšieho a relevantnejšieho zobrazovania ponúk.

 

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a pre kontakt vo veci výkone Vašich zákonných práv môžete použiť e-mailovú adresu: osobni.udaje@idnes.cz.

 

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, keď mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom používateľa. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom - dodávateľom externých služieb pre prevádzkovateľa (typicky programátorské či iné podporné technické služby), prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných prevádzkovateľmi, ktorí ich spracovávajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb prevádzkovateľa. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom prevádzkovateľa a audítorom prevádzkovateľov, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb MAFRA. Na vyžiadanie môžu byť osobné údaje predané tiež orgánom verejnej správy v zákonom stanovených prípadoch.

REKLAMA

7. V príslušných informačných e-mailoch bude zvyčajne prevádzkovateľom priložená reklama prevádzkovateľa, osôb tvoriacich s ním koncern alebo inzerenta.

 

ZÁRUKY PREVÁDZKOVATEĽA A PODMIENKY POUŽITIA

8. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia serveru. Je však v záujme prevádzkovateľa všetky funkcie systému poskytovať užívateľom na zodpovedajúcej úrovni.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá bola alebo mohla byť užívateľovi alebo inzerentovi spôsobená v súvislosti s používaním alebo využívaním servera Zlacnene.sk. Vzhľadom k tomu, že údaje zverejňované v rámci servera sú poskytované tretími osobami, nezaručuje prevádzkovateľ ich správnosť a úplnosť.

10. Užívateľ je oprávnený využívať údaje zverejnené na serveri len pre svoju internú potrebu a nekomerčné účely; najmä nie je oprávnený ich používať za účelom prípravy produktov konkurenčných voči serveru či inzerentovi. Užívaním servera a údajov na ňom uložených nevzniká užívateľovi žiadne právo na použitie predmetov chránených autorským právom.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11. Tieto podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obe strany. Užívateľ servera svojou registráciou potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ financuje svoje bezplatne ponúkané služby predovšetkým z výnosov zo zobrazovanej reklamy, vyhradzuje si právo obmedziť alebo zamedziť prístupu k serveru tým užívateľom, ktorí používajú nástroje blokujúce zobrazovania reklamy. Na tento účel môže vykonávať aj technické testovanie koncových zariadení za tým účelom, či takéto nástroje používajú alebo nie.

 

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto podmienok. V tomto prípade prevádzkovateľ oznámi zmeny upozornením na stránkach servera Zlacnene.sk, alebo zaslaním upozornenia e-mailom užívateľom. Zmena nadobúda medzi užívateľom a prevádzkovateľom účinnosť uplynutím prevádzkovateľom stanovenej lehoty, ktorá je spravidla jeden mesiac; najmenej však činí táto lehota 25 dní odo dňa oznámenia zmeny; ak nebude výslovne táto lehota určená, činí 25 dní. V prípade, že užívateľ nebude so zmenou súhlasiť, je oprávnený zrušiť registráciu do 20 dní odo dňa doručenia upozornenia na zmenu týchto podmienok. V prípade, že  užívateľ nevyužije svoje právo na zrušenie registrácie vo vyššie uvedenej lehote, platí, že so zmenou súhlasí.

Reklama
     
Reklama

Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac info OK